Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

(Všeobecná časť) – medandbax, s.r.o.

Prichádza zmena v ochrane osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov fyzických osôb nadobudlo 25.5.2018 účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (v angličtine General Data Protection Regulation , v skratke GDPR) ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov. Tieto predpisy zvyšujú úroveň ochrany osobných údajov.

Spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ochrana Vašich osobných údajov je pre nás úplnou prioritou, preto by sme Vám týmto radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú /spracúvania Vašich osobných údajov.

Kto sme a ako prichádzame do styku s Vašimi osobnými údajmi?

Spoločnosť medandbax s.r.o., so sídlom Nové Sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 090 60 693, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, odd. C vložka 116973 (ďalej len MDBX) je prvým slovenským magazínom nie len o CBD. V prvom rade sa chceme vymedziť od podporovania alebo užívania akýchkoľvek drog. Webstránka sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia. Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc. Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia.

Cieľom je poskytovať objektívne informácie o rizikovom správaní (napr. o problémoch spojených s drogami a i.). Pomáhať v lepšom zorientovaní sa v situácii, znižovaniu nežiaducich dopadov a posilneniu vnútorných zdrojov či uzdravujúcemu procesu každého človeka. Hlavnou oblasťou e-poradne je znižovanie rizík pre oblasť zneužívania legálnych a ilegálnych psychoaktívnych látok a s tým spojeným rizikovým správaním (zdravotné, právne, sociálne dôsledky užívania drog, páchanie trestnej činnosti, možnosti liečby, experimentovanie s drogami, problémy v rodine a i.).

MDBX spracúva Vaše osobné údaje najmä v súvislosti s nižšie uvedenými aktivitami:

 • realizácia žurnalistických aktivít, realizácia práva na slobodu prejavu a práva na informácie v súlade s čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky;
 • organizovanie podujatí, konferencií, prednášok, školení, eventov;
 • poskytovanie služby freemail;
 • poskytovanie služieb reklamného priestoru v obline a printových produktoch MDBX;
 • poskytovanie služieb predplatného našich periodík a/alebo iných digitálnych služieb;
 • realizácia spotrebiteľských súťaží organizovaných MDBX,
 • poskytovanie informácií o zaujímavých ponukách, zľavách a iných benefitoch MDBX ako aj našich zmluvných partnerov, ktoré by Vás mohli zaujímať;

(ďalej len „Služby“)

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s procesom spracúvania Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať

 1. prostredníctvom emailovej adresy info@medbax.cz alebo
 2. prostredníctvom poštového styku na korešpondenčnej adrese medandbax s.r.o., Nové Sady 988/2, 602 00 Brno.

Prečo pracujeme s Vašimi osobnými údajmi?

Naším cieľom je poskytovať vám spoľahlivé spravodajstvo, zaujímavý mediálny obsah a atraktívne služby. Aby sme Vám tieto vedeli poskytovať, či už ste náš predplatiteľ, účastník konferencie, seminára, účastník spotrebiteľskej súťaže, odoberateľ newslettra, prispievateľ tipov do redakcií, osoba poskytujúca odborné poradenstva pre našich čitateľov, používateľ našej freemailovej služby, zamestnanec alebo obchodný partner, Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, aby sme Vám vedeli dodať kvalitný tovar alebo službu, alebo aby sme si mohli splniť svoju zmluvnú povinnosť voči Vám, alebo aby sme ako vydavateľ periodickej tlači mohli riadne vykonávať naše právo na slobodu slova, právo na výkon žurnalistickej činnosti a informovanie verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami.

Zaslaním tipu do redakcií prispievateľ súhlasí so zverejnením obsahu poskytnutého spoločnosti MDBX a v súlade ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, udeľuje spoločnosti MDBX neobmedzenú licenciu na verejné rozširovanie poskytnutého obsahu. Zaslaním tipu do redakcií prispievateľ prehlasuje, že je oprávnený šíriť, v emailovej správe pripojené informácie, a že ich zverejnením nebude dochádzať k porušovaniu osobných, majetkových ani iných práv tretích osôb.

Vašu lojalitu si vieme získať a udržať, len pokiaľ Vám budeme vedieť poskytovať len také tovary a služby, ktoré budú pre Vás zaujímavé a atraktívne.

Náš reklamný online priestor sa preto snažíme využiť efektívne tak, aby sme Vám vedeli zobrazovať a ponúkať reklamu, ktorá bude kontextová a mohla by Vás zaujímať.

Či už na základe oprávneného záujmu alebo Vášho súhlasu spracúvame osobné údaje aj na účely marketingu a na monitorovanie a analyzovanie Vašej činnosti na našich stránkach a v súvislosti s užívaním našich online služieb

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame Vaše osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, a to len v rozsahu nevyhnutnom pre daný účel spracúvania.

Poskytujeme Vaše osobné údaje iným subjektom?

Niektoré situácie vyžadujú, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté aj iným subjektom. Spravidla ide o štátne orgány a inštitúcie, ale môže ísť aj o našich obchodných partnerov (napr. pri organizácii spotrebiteľských súťaží) alebo subdodávateľov, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú v našom mene a dodržujú všetky nevyhnutné opatrenia pre bezpečné spracúvanie vašich údajov.

Ak dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutnú dobu trvania účelu spracúvania, ktorá môže byť rôzna v závislosti od charakteru takéhoto účelu.

Pri obchodných partneroch spracúvame osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu vyžadovanú osobitnými právnymi predpismi (napr. archivácie pre účtovné účely 10 rokov, daňové účely 10 rokov). Pokiaľ právny predpis nestanovuje dlhšiu dobu archivácie vaše osobné údaje uchovávame ešte po dobu plynutia všeobecnej premlčacej lehoty podľa Obchodného zákonníka, a to štyroch rokov po skončení zmluvného vzťahu.

Osobné údaje účastníkov spotrebiteľských súťaží, predplatiteľov a účastníkov konferencií spracúvame na dobu potrebnú na plnenie zmluvných povinností ako aj na dobu potrebnú na uplatnenie nárokov v prípadnom súdnom konaní, t. j. na dobu 3 rokov určenú podľa § 100 -114 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

V prípade zamestnancov osobné údaje uchovávame po dobu 50 rokov od začatia pracovného pomeru, najviac do 70. roku veku dotknutého zamestnanca, medzi iným za účelom zabezpečenia podkladov napr. pre odstránenie prípadných pochybností ohľadne platenia sociálnych odvodov.

Ak ste udelili našej spoločnosti súhlas s tým, aby sme Vás informovali o aktuálnych ponukách a komerčných informáciách našej spoločnosti a ako aj našich zmluvných partnerov, Vaše osobné údaje spracúvame za vyššie uvedeným účelom až do odvolania Vášho súhlasu.

Aké máte práva?

Ako dotknutá osoba (t.j. osoba, ktorej osobné ako prevádzkovateľ spracúvame) máte podľa kapitoly III Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES právo najmä:

 1. na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami,
 2. na prístup k Vašim osobným údajom,
 3. na opravu Vašich osobných údajov,
 4. na výmaz Vašich osobných údajov,
 5. na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
 6. právo na oznámenie, že Vaše osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené,
 7. na prenosnosť Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami,
 8. právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie realizované na základe oprávneného záujmu,
 9. kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, a
 10. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce.

Naša spoločnosť má právo v prípade uplatnenia práva na namietanie spracúvania Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu zvážiť opodstatnenosť Vášho nároku a to predovšetkým s ohľadom na prípadnú existenciu a pretrvávanie právneho základu spracúvania osobných údajov.

Kde si tieto práva môžete uplatniť?

Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť v našej spoločnosti, a to odoslaním e-mailu na adresu info@medbax.cz alebo písomnou žiadosťou zaslanou na korešpondenčnú adresu: medandbax s.r.o., Nové Sady 988/2, 602 00 Brno.

Akým spôsobom môžete odvolať udelený súhlas?

Súhlas udelený našej spoločnosti so zasielaním informácií o aktuálnych ponukách tovarov a služieb MDBX a tretích strán (zmluvných partnerov MDBX), prípadne iný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete kedykoľvek odvolať odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu info@medbax.cz alebo prostredníctvom poštového styku na korešpondenčnej adrese medandbax s.r.o., Nové Sady 988/2, 602 00 Brno. Súhlas so zasielaním aktuálnych ponúk môžete odvolať aj prostredníctvom odkazu uvedeného priamo v elektronickej pošte kliknutím na odkaz „odhlásiť“, ktorý obsahuje každá elektronická pošta marketingového charakteru, ktorú zaslala naša spoločnosť.

Ako sa staráme o Vaše osobné údaje?

Naša spoločnosť uchováva Vami poskytnuté údaje na účely poskytovania Služby v zabezpečenej databáze. Tieto dáta sú chránené pomocou moderných šifrovacích technológií, pričom naša spoločnosť podnikla všetky možné, t. j. známe opatrenia, aby tieto údaje zabezpečila pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb. Chceme Vás upozorniť, že naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby získajú prístup k profilu jednotlivých používateľov Služby a/alebo k ich účtom.

Ochrana osobných údajov pri poskytovaní vybraných služieb

(Osobitná časť)

Transparentné a zákonné spracúvanie Vašich osobných údajov si vyžaduje osobitný prístup s ohľadom na jednotlivé Služby poskytované našou spoločnosťou. V nadväznosti na všeobecnú časť tohto poučenia, ktorá platí pri všetkých účeloch spracúvania (vrátane nižšie uvedených) sme sa rozhodli Vás podrobnejšie poučiť z dôvodu osobitosti spracúvania osobných údajov pre nasledovné účely.

 • Žurnalistická činnosť
 • Eventy (konferencie, akadémie)
 • Freemail
 • Inzercia
 • Predplatné
 • Súťaže

Zásady spracúvania osobných údajov – Žurnalistická činnosť

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje a aké osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom realizácie našej podnikateľskej činnosti spočívajúcej predovšetkým vo výkone žurnalistickej činnosti a informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami, pričom v rámci tejto činnosti vykonávame aj naše právo na slobodu prejavu a umožňujeme výkon práva verejnosti na informácie v súlade s čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky.

Novinárska (žurnalistická) činnosť je široký pojem a zahŕňa „všetky činnosti, ak je ich účelom sprístupniť verejnosti informácie, názory, či myšlienky, bez ohľadu na spôsob ich prenosu. Nie sú vyhradené len prevádzkovateľom masovokomunikačných prostriedkov a môžu byť spojené so zárobkovým účelom“ (bod 61 odôvodnenia rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci sp. zn. C-73/07 Tietosuojavaltuutettu v. Satakunnan Markkinaporssi Oy a Satamedia Oy z 16.12.2008).

Uvedené potvrdzuje samotné GDPR (Nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov, viď nižšie) v recitáli 153 (posledná veta) nasledovne: S cieľom zohľadniť dôležitosť práva na slobodu prejavu v každej demokratickej spoločnosti je potrebné pojmy súvisiace s touto slobodou, napríklad žurnalistiku, vykladať v širokom zmysle .

V rámci našej žurnalistickej činnosti spracúvame v závislosti od povahy a obsahu našich článkov nasledovné kategórie osobných údajov:

 1. bežné osobné údaje, napr.:
 1. meno a priezvisko,
 2. vek,
 3. pohlavie,
 4. fotografia,
 5. bydlisko,
 6. údaje o majetkových pomeroch,
 7. politickej, či inej kariére, a pod.
 8. osobitné kategórie osobných údajov, napr.: politické, náboženské a filozofické presvedčenie, príslušnosť k odborovým organizáciám, a pod.
 9. osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky, v rozsahu nevyhnutnom pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami.

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

Osobitné zákony

Naša spoločnosť pri výkone našej žurnalistickej činnosti spracúva osobné údaje na základe právneho základu stanoveného priamo zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v ust. § 78 ods. 2, prijatom v Slovenskej republike na vykonanie čl. 85 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“), ako aj na základe ust. § 12 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, upravujúceho tzv. spravodajskú licenciu.

Na základe týchto ustanovení právnych predpisov je naša spoločnosť ako vydavateľ oprávnená priamo na základe zákona, bez potreby súhlasu dotknutej osoby, spracúvať osobné údaje pre účely informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami. Taktiež máme na základe zákona právo vyhotovovať a používať podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy fyzickej osoby pre účely spravodajstva, bez potreby získavania jej súhlasu. Naši redaktori a ďalší autori článkov, ktoré publikujeme, sú vzdelaní a skúsení odborníci vo svojej oblasti, a vždy dôsledne dbajú o to, aby ani spracúvanie osobných údajov nebolo v rozpore s oprávnenými záujmami fyzických osôb, resp. aby neopodstatneným spôsobom nezasahovalo do práva na ochranu súkromia.

Dôležité upozornenie: Na spracúvanie osobných údajov zo strany nášho vydavateľstva pri žurnalistickej činnosti sa vzťahuje GDPR a tieto Zásady spracúvania osobných údajov len v prípade osobných údajov, ktoré tvoria súčasť informačného systému alebo sú určené na to, aby tvorili súčasť informačného systému (t.j. usporiadaného súboru osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií). Zverejnenie článku s osobnými údajmi, ktoré nie sú určené a ani netvoria súčasť žiadneho z našich informačných systémov (zjednodušene povedané – evidencií osobných údajov), nepodlieha GDPR a osoba, o ktorej sa údaje takýmto spôsobom spracovali, má nárok na využitie právnych prostriedkov slúžiacich na ochranu osobnosti v zmysle Občianskeho zákonníka, nie však podľa GDPR.

Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame po dobu existencie účelu ich spracúvania, t. j. po dobu existencie práva na výkon žurnalistickej činnosti a informovanie verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami spolu s trvaním záujmu verejnosti na informáciách o príslušnej téme, prípadne osobe, jej činnosti, kariére, a pod., v súvislosti s ktorými sú osobné údaje spracúvané. Dobu trvania účelu pravidelne monitorujeme a prehodnocujeme.

Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

Prístup k Vašim osobným údajov zverejneným v rámci realizácie našej žurnalistickej činnosti a práva na slobodu prejavu v súlade s čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky majú čitatelia našich periodík a webových portálov spadajúcich do portfólia našej spoločnosti. Vzhľadom na to, že naše články zverejňujeme na internete, je pravdepodobné, že bude dostupný aj čitateľom v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Ďalšími príjemcami osobných údajov sú naši sprostredkovatelia /subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene a podľa našich pokynov/, napr. subjekty zúčastňujúce sa na prevádzke našich webových stránok, kde naše články zverejňujeme; subjekty, ktoré sa podieľajú na tlači našich periodík, a pod.

Ďalšími príjemcami osobných údajov môžu byť aj tretie strany, t.j. samostatní prevádzkovatelia, ktorí vo svojom mene spracúvajú nami odovzdané osobné údaje, napr. subjekty, ktoré s našim súhlasom použijú naše články, nami vyhotovené fotografie, nahrávky, a pod.

Z akého zdroja pochádzajú Vaše osobné údaje?

Podľa GDPR sme povinní informovať dotknuté osoby z akého zdroja pochádzajú ich osobné údaje, ktoré spracúvame, ak neboli získané priamo od Vás ako dotknutej osoby.

Pri našej žurnalistickej činnosti čerpáme údaje z rôznych zdrojov: najmä z verejne dostupných databáz a registrov a iných verejne prístupných zdrojov, z verejných vyhlásení dotknutých osôb, zo sprístupnených informácií z príslušných inštitúcii na základe žiadostí, rozhovorov s rôznymi osobami, a taktiež zdrojov podliehajúcich zákonnej ochrane zdroja v zmysle ust. § 4 zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon), v znení neskorších predpisov.

Zásady spracúvania osobných údajov – eventy

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom organizovania podujatí, konferencií, prednášok, školení, eventov (ďalej len „Služba eventy“) počas trvania nášho zmluvného vzťahu a následne po skončení zmluvy ich v nevyhnutnom rozsahu archivujeme pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám najmä z daňových a účtovných predpisov, na účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov, ako aj pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov súvisiacich so skončeným zmluvných vzťahom, a to po nevyhnutnú dobu. Naša spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje aj na účely oslovovania Vás so zaujímavými ponukami, zľavami a inými benefitmi MDBX, prípadne ponukami našich zmluvných partnerov prostredníctvom informačných kanálov (predovšetkým emailom, prípadne SMS) na Vami zadané kontaktné údaje, ak ste s tým prejavili súhlas.

Spracúvame bežné osobné údaje, najmä v nasledovnom rozsahu:

 1. meno a priezvisko,
 2. adresa,
 3. pohlavie,
 4. telefón,
 5. email,
 6. pracovaná pozícia,
 7. platobné údaje
 8. identifikácia zamestnávateľa, a pod.

Ak s nami uzatvára zmluvu na poskytovanie Služby eventy Váš zamestnávateľ, Vaše osobné údaje nám v rozsahu uvedenom vyššie poskytuje Váš zamestnávateľ.

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

 1. Plnenie zmluvy

Poskytovanie Služby eventy predstavuje zmluvný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou (resp. Vašim zamestnávateľom a našou spoločnosťou), na základe ktorého máte možnosť využívať Služby eventy poskytované našou spoločnosťou. Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie nášho záväzku vyplývajúceho z tohto zmluvného vzťahu.

 1. Plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať v nevyhnutnom rozsahu pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám z daňových a účtovných právnych predpisov a pre účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov.

 1. Oprávnený záujem

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať na dobu nižšie uvedenú na základe oprávneného záujmu pre účely ochrany práv a uplatňovanie prípadných nárokov vyplývajúcich z poskytovania Služby eventy.

 1. Súhlasy

Udelením súhlasu v registračnom formulári alebo v priebehu užívania Služby eventy poskytnete našej spoločnosti možnosť informovať Vás o aktuálnych ponukách produktov a služieb MDBX, ako aj o komerčných informáciách zmluvných partnerov MDBX, a to predovšetkým prostredníctvom emailu, prípadne sms.

Udelenie alebo neudelenie súhlasu na oslovovanie s komerčnými informáciami našej spoločnosti alebo našich zmluvných partnerov nemá vplyv na vstup / trvanie zmluvného vzťahu medzi našou spoločnosť a používateľom Služby eventy.

Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?

Plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na dobu potrebnú na poskytovanie Služby eventy (na dobu trvania zmluvného vzťahu), a po skončení zmluvného vzťahu ich budeme archivovať pre účely splnenia našich povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov po dobu stanovenú jednotlivými právnymi predpismi, a na účely preukázania plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu najviac 4 roky od skončenia zmluvného vzťahu.

Oprávnený záujem

Pre účely uplatnenia prípadných nárokov alebo hájenia práv vyplývajúcich z ukončeného zmluvného vzťahu budeme Vaše osobné údaje archivovať na dobu 4 rokov od skončenia zmluvného vzťahu (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Obchodným zákonníkom), resp. po dobu 3 rokov (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Občianskym zákonníkom, pokiaľ sa zmluvný vzťahu medzi našou spoločnosťou a zákazníkom – fyzickou osobou, spravuje Občianskym zákonníkom).

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek namietať.

Súhlasy

Ak ste udelili súhlas s tým, aby sme Vás informovali o aktuálnych akciových ponukách MDBX, ako aj komerčných informáciách zmluvných partnerov príslušnými komunikačnými kanálmi, spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel až do odvolania Vášho súhlasu. O možnosti Váš súhlas odvolať budete informovaní v každej obdržanej správe.

Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

Ako prevádzkovateľ využívame na riadne plnenie Služby eventy a ďalších našich povinností našich obchodných partnerov, ktorí na plnenie svojich povinností prichádzajú do styku s Vašimi osobnými údajmi a tieto spracúvajú v našom mene a podľa našich pokynov v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh (sú teda našimi sprostredkovateľmi) alebo ako samostatní prevádzkovatelia vo svojom mene (sú tretími stranami).

Zásady spracúvania osobných údajov – freemail

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje a aké osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom riadneho poskytovania služby freemail (ďalej len „Služba freemail“) Vám ako užívateľovi Služby freemail počas trvania nášho zmluvného vzťahu a následne pre účely archivácie po nevyhnutnú dobu. Naša spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje aj na účely oslovovania Vás e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú využívate v rámci Služby freemail, so zaujímavými ponukami, zľavami a inými benefitmi MDBX, prípadne našich zmluvných partnerov, a to aj s ponukami, ktoré môžu byť pripravené len pre Vás na základe vyhodnotenia vopred stanovených kritérií v rozsahu napr. pohlavie, región, vek, a pod., avšak len ak ste nám na takéto oslovovanie udelili svoj výslovný súhlas.

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

 1. Plnenie zmluvy

Poskytovanie Služby freemail predstavuje zmluvný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou, na základe ktorého máte možnosť využívať Služby freemail poskytované našou spoločnosťou. Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie nášho záväzku vyplývajúceho zo zmluvného vzťahu.

 1. Oprávnený záujem

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať na dobu nižšie uvedenú na základe oprávneného záujmu na riešenie uplatnenia prípadných nárokov vyplývajúcich z poskytovania Služby freemail. Naša spoločnosť je oprávnená sledovať údaje z profilu jednotlivých používateľov Služby freemail pre štatistické účely, pričom naša spoločnosť môže výstupy z týchto štatistických činností zverejniť, avšak zverejnené zostavy nebudú obsahovať osobné údaje, ktoré by mohli identifikovať používateľa Služby freemail, alebo ktoré by umožnili používateľa Služby freemail kontaktovať.

 1. Súhlasy

Udelením súhlasu v registračnom formulári alebo v priebehu užívania Služby freemail poskytnete našej spoločnosti možnosť informovať Vás o aktuálnych ponukách NMH, ako aj o komerčných informáciách zmluvných partnerov a to prostredníctvom e-mailu.

Udelenie alebo neudelenie súhlasu na oslovovanie s komerčnými informáciami našej spoločnosti alebo našich zmluvných partnerov nemá vplyv na vstup / trvanie zmluvného vzťahu medzi našou spoločnosť a používateľom Služby freemail.

Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?

Plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na dobu potrebnú na poskytovanie Služby freemail, a po skončení zmluvného vzťahu ich budeme archivovať pre účely uplatnenie prípadných nárokov alebo hájenia práv vyplývajúcich z ukončeného zmluvného vzťahu na dobu 3 rokov určenú podľa § 100 – 114 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

Oprávnený záujem

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na marketingové účely po celú dobu trvania nášho zmluvného vzťahu.

Osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek namietať.

Súhlasy

Ak ste udelili súhlas s tým, aby sme Vás informovali o aktuálnych akciových ponukách MDBX, ako aj komerčných informáciách zmluvných partnerov príslušnými komunikačnými kanálmi, spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel až do odvolania Vášho súhlasu, najneskôr však do skončenia nášho zmluvného vzťahu.

Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

Ako prevádzkovateľ využívame na riadne plnenie Služby freemail a ďalších našich povinností našich obchodných partnerov, ktorí na plnenie svojich povinností prichádzajú do styku s Vašimi osobnými údajmi a tieto spracúvajú v našom mene a podľa našich pokynov v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh, sú teda našimi sprostredkovateľmi.

Zásady spracúvania osobných údajov – inzerenti

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje a aké osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom riadneho poskytovania služieb reklamného priestoru v online a printových produktoch našej spoločnosti (ďalej len „Služby inzercie“) Vám ako užívateľovi Služby inzercie počas trvania nášho zmluvného vzťahu a následne po skončení zmluvy ich v nevyhnutnom rozsahu archivujeme pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám najmä z daňových a účtovných predpisov, na účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov, ako aj pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov súvisiacich so skončeným zmluvných vzťahom, a to po nevyhnutnú dobu. Naša spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje aj na účely oslovovania so zaujímavými ponukami, zľavami a inými benefitmi našej spoločnosti, prípadne ponukami našich zmluvných partnerov prostredníctvom informačných kanálov (predovšetkým e-mailom, prípadne SMS) na Vami zadané kontaktné údaje, ak ste s tým prejavili súhlas.

Spracúvame bežné osobné údaje, najmä v nasledovnom rozsahu:

 1. meno a priezvisko,
 2. adresa bydliska,
 3. telefón,
 4. e-mail,
 5. platobné údaje, a pod.

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

 1. Plnenie zmluvy

Poskytovanie Služby inzercie predstavuje zmluvný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou, na základe ktorého máte možnosť využívať Služby inzercie poskytované našou spoločnosťou. Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie nášho záväzku vyplývajúceho z tohto zmluvného vzťahu.

 1. Plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať v nevyhnutnom rozsahu pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám z daňových a účtovných právnych predpisov a pre účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov.

 1. Oprávnený záujem

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať na dobu nižšie uvedenú na základe oprávneného záujmu pre účely ochrany práv a uplatňovanie prípadných nárokov vyplývajúcich z poskytovania Služby inzercie.

 1. Súhlasy

Udelením súhlasu pri zadaní požiadavky na Služby inzercie poskytnete našej spoločnosti možnosť informovať Vás o našich aktuálnych ponukách produktov a služieb MDBX, zľavách a iných benefitov, ako aj o komerčných informáciách zmluvných partnerov, a to predovšetkým prostredníctvom emailu, prípadne sms.

Udelenie alebo neudelenie súhlasu na oslovovanie s komerčnými informáciami našej spoločnosti alebo našich zmluvných partnerov nemá vplyv na vstup/trvanie zmluvného vzťahu medzi našou spoločnosť a Vami ako používateľom Služby inezrecie.

Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?

Plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na dobu potrebnú na poskytovanie Služby inzercie (na dobu trvania zmluvného vzťahu), a po skončení zmluvného vzťahu ich budeme archivovať pre účely splnenia našich povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov po dobu stanovenú jednotlivými právnymi predpismi, a na účely preukázania plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu najviac 4 roky od skončenia zmluvného vzťahu.

Oprávnený záujem

Pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov vyplývajúcich z ukončeného zmluvného vzťahu budeme Vaše osobné údaje archivovať na dobu 4 rokov od skončenia zmluvného vzťahu (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Obchodným zákonníkom), resp. po dobu 3 rokov (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Občianskym zákonníkom, pokiaľ sa zmluvný vzťah medzi našou spoločnosťou a zákazníkom – fyzickou osobou, spravuje Občianskym zákonníkom).

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek namietať.

Súhlasy

Ak ste udelili súhlas s tým, aby sme Vás informovali o aktuálnych akciových ponukách našej spoločnosti, ako aj obchodných informáciách zmluvných partnerov príslušnými komunikačnými kanálmi, spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel až do odvolania Vášho súhlasu. O možnosti Váš súhlas odvolať budete informovaní v každej obdržanej správe.

Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

Ako prevádzkovateľ využívame na riadne plnenie Služby a ďalších našich povinností využívame služby našich obchodných partnerov, ktorí na plnenie svojich povinností prichádzajú do styku s Vašimi osobnými údajmi a tieto spracúvajú v našom mene a podľa našich pokynov v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh (sú teda našimi sprostredkovateľmi) alebo ako samostatní prevádzkovatelia vo svojom mene (sú tretími stranami).

Týmito subjektami sú minimálne naši partneri, prostredníctvom ktorých realizujete Vaše platby za Služby inzercie.

Zásady spracúvania osobných údajov – predplatitelia

 1. Kto sme a prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame na účely poskytovania služby na základe Vášho predplatného našich periodík a/alebo iných digitálnych služieb

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje a aké osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom riadneho poskytovania služby Vášho predplatného našich periodík a/alebo iných digitálnych služieb (ďalej len „ Služby predplatné“) Vám ako užívateľovi Služby predplatné počas trvania nášho zmluvného vzťahu a následne po skončení zmluvy ich v nevyhnutnom rozsahu archivujeme pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám najmä z daňových a účtovných predpisov, na účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov, ako aj pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov súvisiacich so skončeným zmluvných vzťahom, a to po nevyhnutnú dobu. Naša spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje aj na účely oslovovania so zaujímavými ponukami, zľavami a inými benefitmi MDBX, prípadne ponukami našich zmluvných partnerov prostredníctvom informačných kanálov (predovšetkým e-mailom, prípadne SMS) na Vami zadané kontaktné údaje, ak ste s tým prejavili súhlas.

Spracúvame bežné osobné údaje, najmä v nasledovnom rozsahu:

 1. meno a priezvisko,
 2. adresa bydliska,
 3. telefón,
 4. email,
 5. platobné údaje, a pod.

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

 1. Plnenie zmluvy

Poskytovanie Služby predplatné predstavuje zmluvný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou, na základe ktorého máte možnosť využívať Služby predplatné poskytované našou spoločnosťou. Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie nášho záväzku vyplývajúceho z tohto zmluvného vzťahu.

 1. Plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať v nevyhnutnom rozsahu pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám z daňových a účtovných právnych predpisov a pre účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov.

 1. Oprávnený záujem

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať na dobu nižšie uvedenú na základe oprávneného záujmu pre účely ochrany práv a uplatňovanie prípadných nárokov vyplývajúcich z poskytovania Služby predplatné.

 1. Súhlasy

Udelením súhlasu v registračnom formulári (pri zadávaní objednávky) alebo v priebehu užívania Služby predplatné poskytnete našej spoločnosti možnosť informovať Vás o aktuálnych ponukách produktov a služieb MDBX, ako aj o komerčných informáciách zmluvných partnerov a to predovšetkým prostredníctvom emailu, prípadne sms.

Udelenie alebo neudelenie súhlasu na oslovovanie s komerčnými informáciami našej spoločnosti alebo našich zmluvných partnerov nemá vplyv na vstup / trvanie zmluvného vzťahu medzi našou spoločnosť a používateľom Služby predplatné.

Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?

Plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na dobu potrebnú na poskytovanie Služby predplatné (na dobu trvania zmluvného vzťahu), a po skončení zmluvného vzťahu ich budeme archivovať pre účely splnenia našich povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov po dobu stanovenú jednotlivými právnymi predpismi, a na účely preukázania plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu najviac 4 roky od skončenia zmluvného vzťahu.

Oprávnený záujem

Pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov vyplývajúcich z ukončeného zmluvného vzťahu budeme Vaše osobné údaje archivovať na dobu 4 rokov od skončenia zmluvného vzťahu (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Obchodným zákonníkom), resp. po dobu 3 rokov (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Občianskym zákonníkom, pokiaľ sa zmluvný vzťah medzi našou spoločnosťou a zákazníkom – fyzickou osobou, spravuje Občianskym zákonníkom).

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek namietať.

Súhlasy

Ak ste udelili súhlas s tým, aby sme Vás informovali o aktuálnych akciových ponukách MDBX, ako aj komerčných informáciách zmluvných partnerov príslušnými komunikačnými kanálmi, spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel až do odvolania Vášho súhlasu. O možnosti Váš súhlas odvolať budete informovaní v každej obdržanej správe.

 1. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

Ako prevádzkovateľ využívame na riadne plnenie Služby predplatné a ďalších našich povinností našich obchodných partnerov, ktorí na plnenie svojich povinností prichádzajú do styku s Vašimi osobnými údajmi a tieto spracúvajú v našom mene a podľa našich pokynov v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh (sú teda našimi sprostredkovateľmi) alebo ako samostatní prevádzkovatelia vo svojom mene (sú tretími stranami).

Zásady spracúvania osobných údajov – spotrebiteľské súťaže (bez osobitného štatútu)

Preambula

Tieto zásady spracúvania osobných údajov sa aplikujú na všetky spotrebiteľské súťaže organizované našou spoločnosťou za predpokladu, že spracúvanie osobných údajov neupravujú osobitné zásady spracúvania osobných údajov aplikované na konkrétnu spotrebiteľskú súťaž.

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Organizátor (MDBX) organizuje spotrebiteľské súťaže s cieľom podporiť predaj svojich tovarov a služieb, resp. tovarov a služieb partnerov súťaže, ako aj s cieľom zvýšiť všeobecné povedomie o obchodných aktivitách Organizátora a partnerov súťaže. Organizátor súťaže má postavenie prevádzkovateľa v zmysle právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov.

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje a aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme mohli realizovať spotrebiteľské súťaže (účasť účastníkov v súťaži, vyhodnotenie a spracovanie splnenia podmienok a výsledkov súťaže, identifikovanie výhercu a odovzdanie výhry výhercovi) a po skončení súťaže ich v nevyhnutnom rozsahu archivujeme pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám najmä z daňových a účtovných predpisov, na účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov, ako aj pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov súvisiacich so súťažou, a to po nevyhnutnú dobu. Naša spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje ako účastníkov súťaže aj na účely oslovovania so zaujímavými ponukami, zľavami a inými benefitmi MDBX, prípadne ponukami našich zmluvných partnerov prostredníctvom informačných kanálov (predovšetkým e-mailom, prípadne SMS) na Vami zadané kontaktné údaje, ak ste s tým prejavili súhlas.

S ohľadom na povahu a charakter spotrebiteľskej súťaže spracúvame najmä tieto osobné údaje:

 1. meno a priezvisko,
 2. adresa bydliska,
 3. e-mail,
 4. telefónne číslo,
 5. dátum narodenia,
 6. fotografia, a pod.

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

 1. Plnenie zmluvy

Spotrebiteľská súťaž predstavuje zmluvný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou, na základe ktorého máte po splnení stanovených podmienok možnosť získať atraktívne ceny poskytnuté do súťaže našou spoločnosťou a/alebo našimi zmluvnými partnermi. Vaše osobné údaje preto spracúvame v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na plnenie záväzku vyplývajúceho nám zo zmluvného vzťahu (súťaže).

 1. Plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu (súťaže) archivovať v nevyhnutnom rozsahu pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám z daňových a účtovných právnych predpisov a pre účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov.

 1. Oprávnený záujem

Vaše osobné údaje budeme archivovať na dobu nižšie uvedenú na základe nášho oprávneného záujmu pre účely ochrany práv a uplatňovanie prípadných nárokov vyplývajúcich zo súťaže alebo v súvislosti s ňou.

 1. Súhlasy

V prípade ak ste našej spoločnosti udelili súhlas na marketingové oslovovanie, udelením súhlasu poskytnete našej spoločnosti ako Organizátorovi súťaže možnosť informovať Vás o aktuálnych ponukách produktov a služieb, akciách a iných benefitoch našej spoločnosti a našich zmluvných partnerov, a to predovšetkým prostredníctvom emailu, prípadne sms.

Udelenie alebo neudelenie súhlasu na oslovovanie so zasielaním týchto ponúk nemá vplyv na Váš vstup, resp. Vašu účasť v súťaži.

Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?

Plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na dobu potrebnú na vyhodnotenie súťaže, odovzdanie výhry výhercovi a po skončení súťaže ich budeme archivovať pre účely splnenia našich povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov po dobu stanovenú jednotlivými právnymi predpismi, a na účely preukázania plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu najviac 3 roky od skončenia zmluvného vzťahu.

Oprávnený záujem

Pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov vyplývajúcich z ukončeného zmluvného vzťahu (ukončenej súťaže) budeme Vaše osobné údaje archivovať na dobu 3 rokov (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Občianskym zákonníkom).

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek namietať.

Súhlasy

Ak ste udelili súhlas s tým, aby Vás naša spoločnosť ako Organizátor súťaže informovala o aktuálnych akciových ponukách príslušnými komunikačnými kanálmi, spracúvame Vaše osobné údaje na tento účely až do odvolania Vášho súhlasu. O možnosti Váš súhlas odvolať budete informovaní v každej obdržanej správe.

Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

V procese spracúvania Vašich osobných údajov môžu spracúvať Vaše osobné údaje naši partneri v našom mene, ktorí nám poskytujú svoje podporné služby pri organizovaní spotrebiteľských súťaží (sú naši sprostredkovatelia) alebo môžu spracúvať Vaše osobné údaje ako samostatní prevádzkovatelia vo svojom mene (sú tretími stranami). Okruh týchto partnerov ako aj ich pozícia pri spracúvaní Vašich osobných údajov závisí od povahy tej-ktorej súťaže.